اهمیت ساخت ماکت

در جهان امروز  بالاترين  و بهترين  توليد  برای کشورهايی  که بخواهند  حرف اول  را در دنيا  داشته   باشند  توليد فکر نو  و ايده است و اين امر به خوبی  ضرورت  توجه به خلاقيت  و پرورش آن  را  در  کودکان  و نوجوانان  نشان می دهد.

خلاقيت  موهبتی است که در تمام انسان ها بالقوه  موجود است  اما  ظهور و گسترش  آن مستلزم  شرايط  مناسب   است .

لفرانکويس خلاقيت  را به عنوان  کنجکاوی ، اشتياق به کشف  و آزمايش  کردن ، توليد پاسخ  های  جديد  به مساله ، حساسيت  به مساله  و توجه  به رفتار خلاق خود تعريف می  کند. خلاق بودن  يعنی پديده های  عالم را متفاوت از ديگران  ديدن  همانند نيوتن   وقتی  که سيب از  درخت بر زمين  می افتد  او چرخش سيب را به گونه متفاوت تر از ديگران میبيند و به دنبال طرح  مساله  و پاسخ  به چرايی افتادن  سيب از درخت می شود .

تحقيقات انجام  شده  در زمينه  خلاقيت  با آموزش  نشان می دهد  بر خلاف  نظريه پردازان گذشته که خلاقيت  را فرآيندی  ارثی  و ذاتی  تلقی  می کردند .خلاقيت  را می  توان  به افراد به ويژه  به کودکان  و نوجوانان  آموزش  داد به عبارت  ديگر بر خلاف  تصور عامه  مبنی  بر اين که  فقط  افراد معدود ی خلاق بدنيا  می آيند  واقعيت اين است  همه با اين  استعداد پا به  اين دنيا می  گذارند  و اين آموزش  و تجربه است  که می  تواند  زمينه های شکوفايی و غنا بخشيدن  هر چه بيشتر  به اين  استعداد  را فراهم آورد .از اين رو  در کشورهايی که از آموزش  و پرورش پويا برخوردارند پرورش خلاقيت  به عنوان  يکی از مهمترين  هدفها ی آموزش و پرورش  مورد توجه  قرار گرفته است .

ويژگی  های  افراد خلاق

در کار انديشيدن  تا جايی که ممکن است  از قالب و چهارچوب می گريزند

به وضع موجود  رضايت  نمی دهند  و طالب تغيير هستند

درمواجه  با مشکلات  از خود  صبر و مداومت  بيشتری نشان می  دهند  و به دنبال  راه حل  مشکل می گردند

از شخصيتی پويا و استقلال طلب برخوردارند

در برخورد با  پديده ها کنجکاو  هستند

فرد خلاق جهت دستيابی به ناشناخته های  خود تلاش مضاعفی از خود نشان می دهند

قدرت ريسک و خطر پذيری بالايی دارند

عقايد خود را  هر چند  مخالف ديگران باشد مطرح می کند

از  شکست مايوس نمی  شوند

معمولا درونگرا  هستند

رشد  خلاقيت در بچه ها

برای پرورش  خلاقيت در کودکان  می بايد  به تمام  ابعاد وجودی  آنان  اعم از بعد عاطفی ، اجتماعی ، شناختی  ، آموزشی و….توجه  شود.پرورش  خلاقيت  با عوامل  محيطی مثل خانواده  و اجتماع رابطه  تنگاتنگی دارد. عواملی مختلفي در پرورش  خلاقيت  دخالت  دارند که از جمله  می  توان  به ساخت کاردستي اشاره نمود.

از مزاياي ساخت کاردستي مي توان به موارد زير اشاره کرد

فراهم آوردن  محيط غنی  از فرهنگ

برقراری  جو  عاطفی  مناسب  بين  افراد خانواده

ضمن  توجه  به تخيلات  بچه ها ، آن ها را به سوی  واقعيت سوق دادن

توجه به پرورش  حواس  پنج گانه بچه ها

فراهم آوردن  محيطی که امکان  اشتباه کردن ، تجربه کردن  و ريسک کردن را به بچه ها بدهد

تشويق  بچه ها به داشتن  انديشه های  بکر و تازه

توجه  به سوالات  عجيب و غير معمول  بچه ها

توجه  و احترام  به عقايد و پيشنهادهای  بچه ها

شرکت بچه ها  در کارهاي گروهي

تشويق بچه ها به دستکاری  اشياء و عقايد

 

Leave a Reply