بدنه اصلی را به دقت جدا نمایید.

جای چرخها را از بدنه اصلی جدا کنید.

 

بدنه اصلی را در محل های مناسب تا بزنید.

 

قسمت های نگهدارنده چرخها را از صفحه اصلی جدا نموده بعد از تا نمودن چسب بزنید تا بصورت مکعب در آید.

نگهدارنده های چرخها را در محل مناسب روی بدنه اصلی بچسبانید.

 

قسمت سقف را به دقت از صفحه اصلی جدا کنید و آنرا از محل های مشخص شده با نقاط زرد رنگ ( روی صفحه اصلی ) تا کنید.

 

سقف را روی بدنه بچسبانید.

 

لاستیک ها را از صفحه اصلی جدا کنید و چسب بزنید تا شکل واقعی پیدا کنند.

 

لاستیک ها را به محل نگهدارنده چرخها با چسب متصل کنید.

سپر ها ی جلو و عقب را جدا نموده ، از خط های مشخص شده تا کنید تا شکل سه بعدی پیدا کنند و سپس آنها را به بدنه اصلی چسب بزنید.

 

Leave a Reply